Všeobecné podmienky - súkromne ubytovanie, agroturistika, hotely, vily, majáky

Všeobecné podmienky
Všeobecné podmienky - Prenájom automobilov

Všeobecné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky a pokyny o cestovaní sú súčaťou zmluvy, resp. pobytového poukazu (voucher) pre služby, ktorá bola uzatvorená medzi firmou Adriagate s.r.o., Velebitska 71, 21 000 Split, ID kod: HR-AB-22-060229413 (v ďalšom texte agentúra) a dohovárateľom zájazdu (v ďalšom texte cestujúci). Tymito Všeobecnými obchodnými podmienkami definujú sa podmienky, ktorými agentúra uzatvára zmluvu s dodávateľom, ktoré sa líšia v právnej zodpovednosti. Pri rezerváciách, pri ktorých, okrem služby sprostredkovania ubytovania, agentúra organizuje alebo poskytuje ďalšie služby, alebo služby rovnakého charakteru, zmluvne vystupuje ako organizátor, zatiaľ čo vo všetkých ostatných prípadoch, agentúra vystupuje ako sprostredkovateľ (pri predaji ubytovania). Všetky údaje uvedené v týchto podmienkach predstavujú právnu povinnosť pre agentúru aj cestujúceho.

 

2. Obsah ponuky

Agentúra zabezpečuje služby podľa informácií zverejnených na internetových stránkach platným v deň potvrdenia rezervácie, ako aj podľa opisu a termínu v súlade s potvrdenou rezerváciou okrem prípadov vyššej sily ako sú napr. Choroba alebo smrť poskytovateľa služieb alebo jeho najbližších príbuzných, mimoriadne okolnosti, ktoré nie je možné predpovedať alebo odstrániť (elementárne nepohody ako zemetrasenie, záplavy, požiare, suchá, vojny, sanitárne poruchy, štrajky, teroristické akcie,  a obmedzenia vyhlásené zo strany štátu: mobilizácia, zákaz vycestovania z krajiny).

 

3. Rezervácie a platby

Objednávky a rezervácie ubytovania sa prijímajú elektronickou a telefonickou formou alebo osobne v pobočke agentúry, ako aj v pobočkách agentúr zmluvných partnerov. Pri realizácii rezervácie cestujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito všeobecnými podmienkami ubytovacích služieb, ktoré pozorne preštudoval  a v úplnosti ich akceptuje. Týmto spôsobom všetky podmienky uvedené v týchto všeobecných podmienkach sa stávajú právnym záväzkom tak pre cestujúceho ako aj pre agentúru.

Agentúra dá cestujúcemu zodpovedajúci materiál alebo program v elektronickom formáte, poskytne mu všetky relevantné informácie súvisiace s pobytom a poučí ho o všeobecných podmienkach, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy a ponúka mu cestovné poistenie. Pri rezervácii je cestujúci povinný dať všetky svoje údaje, ktoré vyžaduje proces rezervácie. Pri rezervácii služieb je potrebné zaplatiť zálohu v závislosti od vybraného modelu platby a zvyšok sumy sa platí najneskôr 30 dní pred začiatkom konzumácie služieb, ak nie je v podmienkach platby uvedené inak a s ktorými je cestujúci oboznámený pri potvrdení rezervácie. V prípade, ak cestujúci neuhradí zvyšnú sumu v dohodnutej lehote, agentúra si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu po predchádzajúcom upozornení cestujúceho.

Poznámka pre platby zo zahraničia - Tento spôsob platby platí len pre hostí zo zahraničia. Platobným príkazom na úhradu do zahraničia uhradíte hodnotu rezervácie na náš devízny účet v Chorvátsku. Pri tomto spôsobe platby poplatky bankovej transakcie odosielateľa a príjemcu znáša hosť.

Poznámka pre platby kreditnou kartou –  všetky platby prebiehajú v chorvátskych kunách. Presná suma, ktorá je odúčtovaná z kreditnej karty cestujúceho, sa získa prepočtom na chorvátske kuny podľa stredného devízneho kurzu chorvátskej národnej banky platného v deň autorizácie kreditnej karty. Pri odúčtovaní z kreditnej karty sa táto suma prevedie na domácu valutu cestujúceho podľa platného kurzového lístka príslušnéj finančnej inštitúcie. Pri tomto prevode môže vzniknúť určitý rozdiel v hodnote v porovnaní s originálnou cenou zverejnenou na internetovej stránke agentúry.

 

4. Pobytový poplatok

Podľa Zákona o pobytovom poplatku Chorvátskej republiky je cestujúci povinný zaplatiť pobytový poplatok zároveň so zaplatením služieb ubytovania. Výška pobytového poplatku je predpísaná zákonom o pobytovom poplatku Chorvátskej republiky je od 3,00 do 10,00 kn na deň na dospelú osobu. Mladí vo veku od 12 do 18 rokov majú zľavu 50% na túto sumu a deti mladšie ako 12 rokov pobytovú taxu neplatia. Konečná výška pobytového poplatku závisí od destinácie v Chorvátskej republike a od termínu pobytu.

 

5. Cena služieb ubytovania

Cena služby ubytovania zahrňuje základnú službu, ktorá je uvedená v cenníku pri rezervovanej ubytovacej jednotke. Pri časti ubytovania z ponuky agentúry sa okrem ceny základnej služby účtujú aj nasledovné povinné dodatočné služby: záverečené upratovanie, poistenie, jednorazový prihlasovací poplatok a ekologický poplatok. Výška povinných poplatkov je cestujúcemu zobrazený pri špecifikácii výpočtu celkovej ceny rezervácii počas procesu rezervácie. Fakultatívne dodatočné služby sú tie, ktoré nie sú zahrnuté v základnej cene, ale je ich možné doobjednať za príplatok, ktorý sa platí poskytovateľovi služieb a cestujúci za takéto služby platí priamo na mieste podľa inštrukcií uvedených v ponuke agentúry. Dodatočné a špeciálne služby je potrebné si objednať alebo na ne upozorniť pri rezervácii ubytovania.

Pri rezervácii súkromného ubytovanie je spravidla v cene zahrnutá spotreba elektrickej energie, vody a plynu, posteľná bielizeň a všetky dodatočné služby, ktoré sú uvedené pri jednotlivých opisoch ubytovania. Cestujúci je povinný apartmán alebo dovolenkový dom dať pred odchodom do poriadku, nezávisle od konečného upratovania  poskytovateľa služieb ubytovania. Pod upratovaním zo strany cestujúceho sa myslí umytie a odloženie kuchynského riadu, vyhodenie smetí a pozametanie miestností tak, aby bol objekt prenajímateľom vrátený v čistom stave. Toaletný papier takisto je potrebné prinieť so sebou (okrem hotelov).

Ceny služieb sú vyjadrené v EUR. Agentúra si vyhradzuje právo zmeny zverejnených cien. Cestujúcim, ktorí zaplatili zálohu za konkrétnu rezerváciu, agentúra garantuje cenu ubytovania uvedenú v kalkulácii, na základe ktorej zaplatil zálohu. Ak sa zmena stane pred zaplatením zálohy, agentúra sa zaväzuje oboznámiť cestujúceho o zmene ceny. Zmluvné strany súhlasia, že agentúra má právo zvýšiť ceny najneskôr do 20 dní pred začiatkom cesty ak sa po potvrdení rezervácie zmenil kurz dohodnutej valuty. Cestujúci má právo zrušiť rezerváciu ak by zvýšenie ceny po kúpení zájazdu bolo väčšie ako 10%. V tomto prípade má právo na vrátenie zaplatenej sumy bez práva na náhradu škody.

Ceny uvedené v našich ponukách a programoch sa zakladajú na zmluve s našimi partnermi a nemusia zodpovedať cenám zverejneným na mieste priamo v objekte, kde je cestujúci ubytovaný a eventuálny rozdiel v cene nemôže byť predmetom reklamácie.

Ak do rezervovanej ubytovacej jednotky príde viac osôb ako je to vyznačené na cestovných dokumentoch (voucheroch), poskytovateľ služieb má právo odmietnuť poskytnutie služieb neohláseným osobám alebo akceptovať cestujúcich s podmienkou doplatenia za neohlásených cestujúcich priamo na mieste. V tomto prípade agentúra neakceptuje žiadne pripomienky a sťažnosti na kvalitu rezervovaného ubytovania alebo služieb.

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť cestujúcemu rezervované služby v prípade, akcestujúci privedie do ubytovania domáce zviera bez predchádzajúceho nahlásenia agentúre alebo poskytovateľovi služieb. V takýchto prípadoch agentúra nie je povinná zvážiť prípadné sťažnosti cestujúceho na kvalitu rezerovaného ubytovania alebo služieb.

Akcie a zľavy nie je možné navzájom sčítavať a kombinovať, pri jednej rezervácii je možné využiť len jednu zľavu. 

 

6. Kategorizácia a opis služieb

Ponúkané ubytovacie jednotky opísané podľa služobnej kategorizácie kompetentných inštitúcii a na základe náhľadu skutočného stavu ubytovania v čase zverejnenia. Štandard ubytovania, stravy, služieb atd je v jednotlivých miestach a štátoch rozdielny a nie je porovnateľný. Informácie, ktoré cestujúci dostane na predajnom mieste nezaväzujú agentúru vo väčšej miere ako informácie uverejnené na internetovej stránke www.adriagate.com alebo v katalógu a iných tlačených materiáloch agentúry.

Parkovacie miesto je zabezpečené, ak poskytovateľ služieb má pre každú ubytovaciu jednotku po jedno parkovacie miesto v rámci objektu alebo v jeho blízkosti. Zabezpečené parkovacie miesto neznamená, že sa parkovacie miesto nachádza priamo vo dvore objektu, nemusí byť strážené, ohradené alebo nadkryté.Ubytovanie s možným pobytom pre osoby na invalidnom vozíku nie je úplne prispôsobené invalidným osobám, ale spravidla spĺňa nasledovné kritériá: 

 • - poloha ubytovacej jednotky je na prízemí (s maximálne s 2 schodmi pri vchode do ubytovacej jednotky)
 • - rozmery ubytovacej jednotky sú dostatočné pre pohyb osôb na invalidnom vozíku (šírka dvier mninimálne 75cm, priestranná kúpeľňa, ktorá nemusí byť vybavená odhovárajúcim vybavením)

 

7. Povinnosti agentúry

Povinnosť agentúry je starať sa o uskutočnenie služieb ako aj výber poskytovateľov služieb, rovnako starostlivosť o práva a záujmy cestujúceho, v súlade s dobrými obyčajmi v cestovnom ruchu. Agentúra vykonáva všetky uvedené povinnosti vykonať v celosti a opísaným spôsobom, okrem v prípadoch nepredvídateľných okolností. (bod 2.), kedy postupuje podľa pokynov uvedených v bode 12.

 

8. Povinnosti cestujúceho

Cestujúci je povinný: 

 • - vlastniť platné cestovné dokumenty
 • - dodržiavať colné a devízové predpisy štátu, v ktorom je destinácia
 • - dodržiavať devízové a colné predpisy, preveriť, či potrebuje na vstup do štátu, kde sa nachádza cieľová destinácia alebo do susedných štátov, víza. V prípade, že nie je možné pokračovať v ceste kvôli porušeniu predpisov zo strany cestujúceho, všetky vzniknuté náklady pokrýva osoba, ktorá porušila predpisy.- dodržiavať domový poriadok v ubytovacích zariadeniach a spolupracovať s poskytovateľmi služieb s dobrým úmyslom
 • - pri nástupe na ubytovanie odovzdať poskytovateľovi služieb pobytový poukaz ( voucher obdržaný e-mailom)
 • - zaplatiť zostatok ceny rezervácie na mieste v deň príchodu do ubytovania, ak si ako model platby vybral platbu v deň príchodu, v chorvátkych kunách. Cena v eurách bude pretvorená do chorvátskych kun podľa kurzu Chorvátskej národnej banky v deň platby.
 • - ak cestujúci plánuje pricestovať s domácim zvieraťom, povinný je to pri rezervácii nahlásiť agentúre aj v prípade, ak je v opise ubytovania uvedené, že pobyt domácich zvierat je povolený. Cestujúci je povinný nahlásiť druh (rasu) a veľkosť domáceho zvieraťa z dôvodu, že napriek povolenému pobytu domácich zvierat v objekte, potrebné je rešpektovať pravidlá a domový poriadok. Väčšina objektov, v ktorých je pobyt s domácim zvieraťom povolený, účtuje príplatok za domáce zviera, ktorý určuje poskytovateľ služieb. Príplatok sa platí v deň nástupu na ubytovanie, pričom agentúra cestujúceho vopred oboznámi s výškou príplatku
 • - Ak cestujúci plánuje pricestovať s väčším počtom osôb než je uvedená kapacita ubytovania, povinný je dodatočné osoby prihlásiť ihneď pri odosielaní objednávky, a to aj v prípade, ak ide o maloleté deti. Možnosť pobytu s väčším počtom osôb závisí od majiteľa objektu a jeho dobrej vôli, pričom nie je vylúčený doplatok za dodatočné osoby. Neexistuje žiadne pravidlo, podľa ktorého môžu maloleté deti bez prihlásenia a zadarmo konzumovať pobyt v rezervovanom ubytovaní. 

V prípadoch nedodržania týchto povinností je cestujúci zodpovedný za vzniknutú škodu a jej náhradu. Potvrdením rezervácie sa cestujúci zaväzuje, že v prípade ak spôsobí hocijakú škodu, poskytovateľovi služieb na mieste zaplatí celú spôsobenú škodu.

 

9. Právo cestujúceho na zmeny a zrušenie rezervácie

Každú žiadosť o zmenu alebo zrušenie rezervácie je cestujúci agentúre oznámiť písomnou formou (e-mailom, poštou alebo faxom), aby agentúra mohla túto žiadosť spracovať. Zmenu alebo zrušenie rezervácie nie je možné vykonať telefonicky. V prípade zmeny alebo zrušenia fixne potvrdenej rezervácie je dátum prijatia písomnej žiadosti (počas pracovného času agentúry) rozhodujúci pre výpočet poplatkov. V prípade prijatia žiadosti mimo pracovného času agentúry sa pri spracovaní žiadosti zohľadňuje  najbližší pracovný deň agentúry.

Ak cestujúci zruší rezerváciu súkromného ubytovania v priebehu 72 hodín od jej zaplatenia a je splnená podmienka, že do začiatku konzumácie služieb zostáva viac ako 31 dní,  agentúra po prijatí žiadosti vráti zaplatenú sumu cestujúcemu v priebehu nasledovných 7 pracovných dní.

Ak cestujúci požiada o zmene počtu osôb, dátumu začiatku a/alebo skončenia konzumácie služby už potvrdenej rezervácie  a zmenu je možné zrealizovať, platia nasledovné podmienky: 

 • - Viac ako 30 dní pred začiatkom konzumácie služby a suma rezervácie je rovnaká alebo väčšia než pôvodná, agentúra účtuje len rozdiel v cene
 • - Viac ako 30 dní pred začiatkom konzumácie služby a suma rezervácie je nižšia než pôvodná, agentúra účtuje  administratívny poplatok v hodnote 25,00 EUR. Eventuálny rozdiel v cene bude hosťom vrátený.
 • - Od 29 do 7 dní  pred začiatkom konzumácie služby a suma rezervácie je rovnaká alebo väčšia než pôvodná, agentúra účtuje len rozdiel v cene
 • - Od 29 do 7 dní  pred začiatkom konzumácie služby a suma rezervácie by bola nižšia než pôvodná, agentúra vykoná zmenu rezervácie podľa žiadosti cestujúceho, ale suma rezervácie zostáva nezmenená.
 • - Od 6 do 1 dňa pred začiatkom konzumácie služby zmena rezervácie nie je možné uskutočniť. 

Ak cestujúci požiada o zmenu ubytovacej jednotky v rovnakom objekte a zmenu je možné vykonať, agentúra účtuje administratívny poplatok v hodnote 25,00 EUR a eventuálny rozdiel v cene.

Ak cestujúci požiada o zmenu ubytovacej jednotky v inom objekte, takáta zmena sa považuje za zrušenie rezervácie a platia dole uvedené podmienky zrušenia rezervácie.

Ak žiadané zmeny nie je možné uskutočniť a cestujúci na základe toho zruší rezerváciu, platia dole uvedené podmienky zrušenia rezervácie.

V prípade, že si hosť praje presunúť rezerváciu na iný termín, hosťovi je za prvú zmenu účtovaný poplatok 25 €. Toto pravidlo platí iba pre prvú zmenu. Ak hosť požaduje u rovnakej rezervácie opätovné druhé posunutie termínu, poplatok bude vypočítaný ako percento z celkovej hodnoty rezervácie. 

V prípade, že cestujúci požiada o presunutie rezervácie na ďalší rok bez zaplatenia storno poplatku,  a následne opätovne požiada o zrušenie rezervácie, bude mu vypočítaný väčší storno poplatok

Ak zákazník požiada o zmenu rezervácie transfera do 48 hodín pred príchodom, a zmenu je možné uskutočniť, agentúra účtuje administratívny poplatok vo výške 15 EUR, a prípadný rozdiel v cene. Zmeny vo vnútry 48 hodín hodín pred začiatkom nie je možné uskutočniť.


Podmienky zrušenia rezervácie:

Súkromné ubytovanie

Storno podmienky pre rezervácie ubytovania v súkromí:
1) V prípade zrušenia fixne potvrdenej rezervácie súkromného ubytovania, stornovacie poplatky sú nasledovné: 

 • a.    za zrušenie rezervácie do 35 dní pred začiatkom konzumácie služieb, neexistujú žiadne storno náklady 
 • b.    za zrušenie rezervácie od 34 do15 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 80%  z celkovej ceny rezervácie
 • c.    za zrušenie rezervácie od 14 do 0 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 100% z celkovej ceny rezervácie
 • d.    za zrušenie rezervácie po odchode alebo ak sa cestujúci neprihlási v rezervovanom ubytovaní sa účtuje 100% z celkovej ceny rezervácie
 • e.    za zrušenie rezervácie po odchode alebo ak sa cestujúci neprihlási v rezervovanom ubytovaní sa účtuje 100% z celkovej ceny rezervácie

* Za každú zrušenú rezerváciu ubytovania účtuje Agentúra administratívny poplatok vo výške 25 eur, tento poplatok sa vzťahuje len na bod b) týchto storno podmienok zrušenia ubytovanie v súkromí.

Podmienky zrušenia rezervácie:

Súkromné ubytovanie

1Storno podmienky pre rezervácie ubytovania v súkromí zarezervované do 10. februára 2021:

 • a.    za zrušenie rezervácie do 30 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 15% z celkovej ceny rezervácie a najmenej  15 Eur
 • b.    za zrušenie rezervácie od 29 do15 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 50%  z celkovej ceny rezervácie
 • c.    za zrušenie rezervácie od 14 do 8 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 80% z celkovej ceny rezervácie
 • d.    za zrušenie rezervácie od 7 do 0 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 100% z celkovej ceny rezervácie

 Za každú zrušenú rezerváciu ubytovania účtuje Agentúra administratívny poplatok vo výške 25 eur, s výnimkou bodu d) týchto storno podmienok zrušenia ubytovanie v súkromí.

Hotelové ubytovanie

2) V prípade zrušenia fixne potvrdenej rezervácie hotelového ubytovania, stornovacie poplatky sú nasledovné: 

 • a.    za zrušenie rezervácie do 30 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 15% z celkovej ceny rezervácie  a najmenej 15 Eur
 • b.    za zrušenie rezervácie od 29-22 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 30% z celkovej ceny rezervácie
 • c.    za zrušenie rezervácie od 21 do 15 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 50% z celkovej ceny rezervácie
 • d.    za zrušenie rezervácie od 14 do 8 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 80% z celkovej ceny rezervácie
 • e.    za zrušenie rezervácie od 7 do 0 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 100% z celkovej ceny rezervácie
 • f.    za zrušenie rezervácie po odchode alebo ak sa cestujúci neprihlási v rezervovanom ubytovaní sa účtuje 100% z celkovej ceny rezervácie.

 

Ubytovanie vo vile

3) V prípade zrušenia fixne potvrdenej rezervácie ubytovania vo vile, stornovacie poplatky sú nasledovné: 

 • a.    za zrušenie rezervácie do 61 dní pred začiatkom konzumácie služieb neexistujú žiadne storno náklady 
 • b.    za zrušenie rezervácie od 60 do 0 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 100% z celkovej ceny rezervácie


Ubytovanie vo vile

3) Storno podmienky pre vily pre rezervácie zarezervované do 10. februára 2021 

 • a.    za zrušenie rezervácie do 56 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 30% z celkovej ceny rezervácie
 • b.    za zrušenie rezervácie od 55 do 43 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 50% z celkovej ceny rezervácie
 • c.    za zrušenie rezervácie od 42 do 29 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 65% z celkovej ceny rezervácie
 • d.    za zrušenie rezervácie od 28 do 16 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 90% z celkovej ceny rezervácie
 • e.    za zrušenie rezervácie od 15 do 0 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 100% z celkovej ceny rezervácie 


Ubytovanie na majáku

4) V prípade zrušenia fixne potvrdenej rezervácie ubytovania na majáku, stornovacie poplatky sú nasledovné: 

 • a.    za zrušenie rezervácie do 40 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 10% z celkovej ceny rezervácie a najmenej 15 Eur
 • b.    za zrušenie rezervácie od 39 do 15 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 50% z celkovej ceny rezervácie
 • c.    za zrušenie rezervácie od 14 do 0 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 100% z celkovej ceny rezervácie


Transfery

5) V pripade storna potvrdenej rezervácie transferu, účtujú sa nasledujúce poplatky: 

 • a.    V prípade zrušenia rezervácie do 72 hodín pred príchodom bude účtovaný administratívný poplatok vo výške 15 EUR
 • b.    V prípade zrušenia rezervácie vo vnútry 72 hodín pred príchodom, alebo v prípade, že cestujúci sa neobjaví na určenom mieste, bude účtované 100% z celkovej ceny rezervácie

 

Plavby loďou

Podrobné podmienky na zrušenie každej plavby nájdete u každej jednotlivej trasy na našej webovej stránke. 

Za každé zrušenie rezervácie sa účtuje manipulatívny poplatok vo výške 25 EUR. V prípade, ak má cestujúci po zrušení objednávky právo na vrátenie časti zaplatenej sumy, agentúra vykoná transakciu v lehote 45 dní. Pri zrušení rezervácie, za ktorú cestujúci agentúre uhradil len zálohu v hodnote 25-30% z celkovej hodnoty rezervácie, a stornovacie poplatky sú vyššie než zaplatená suma, agentúra bude cestujúcemu fakturovať rozdiel medzi zaplatenou sumou a hodnotou stornovacích poplatkov podľa  bodu 9.  týchto všeobecných obchodných podmienok. Cestujúci je povinný uhradiť faktúru v lehote 14 dní od jej prijatia.

Ak cestujúci musí zmeniť rezerváciu v období menej ako 7 dní pred začiatkom konzumácie služieb, agentúra mu ponúka možnosť nájsť nového cestujúceho/konzumenta tejto rezervácie, ak je to možné (v závislosti od konečného poskytovateľa služieb). V takomto prípade agentúra účtuje len skutočné náklady spojené so zmenou cestujúceho. Nový konzument rezervácie preberá povinnosti týchto všeobecných podmienok. Ak cestujúci do rezervovaného ubytovania nepríde do polnoci v deň začiatku konzumácie služieb a neoznámil túto skutočnosť agentúre alebo poskytovateľovi služieb, rezervácia sa považuje za zrušenú a náklady zrušenia sa účtujú podľa hore uvedených podmienok. Ak sú skutočné vzniknuté náklady zrušenia rezervácie vyššie než zaplatená suma rezervácie, agentúra si vyhradzuje právo naúčtovať cestujúcemu skutočne vzniknuté náklady. Agentúra vystaví cestujúcemu faktúru, ktorý je cestujúci povinný zaplatiť v lehote 14 dní od jej prijatia.

Agentúra nenahradzuje cestujúcemu náklady vzniknuté pri vybavovaní cestovných dokladov alebo víz spojených s rezerváciou, ktorú cestujúci zrušil. 


Zrušenie charterové plavby a platobné podmienky sa môžu líšiť od štandardných podmienok pre zrušenie plavby. Tieto storno podmienky budú zaslané klientom na vyžiadanie

 

10. Cestovné poistenie

Cena rezervácie nezahrňuje kompletné cestovné poistenie: poistenie od rizika nešťastia alebo choroby počas cesty, poistenie poškodenia alebo straty batožiny ako aj dobrovoľné zdravotné poistenie.Potvrdením a platbou rezervácie cestujúci potvrdzuje súhlas s týmito všeobecnými podmienkami a zároveň potvrdzuje, že mu agentúra odporučila a  ponúkla dodatočné poistenia uvedené v predchádzajúcom odseku. V prípade, že má cestujúci záujem o niektoré z uvedených poistení, môže ich uzatvoriť priamo u jednej z poisťovní alebo v agentúre, pričom agentúra pôsobí ako sprostredkovateľ. Odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali podmienky poistenia pred uzatvorením poistenia.

Cena ubytovania nezahŕňa poistenie v prípade zrušenia rezervácie. Ak cestujúci pri potvrdení rezervácie predpokladá, že by z určitých dôvodov musel zrušiť rezerváciu, agentúra mu odporúča aby sa pre tento prípad poistil. Poistenie stornovacích poplatkov v prípade zrušenia cesty nie je možné uzatvoriť spätne, ale len v čase potvrdenia a úhrady rezervácie.

Ak cestujúci nemá uzavreté poistenie pre prípad zrušenia rezervácie,  a musí zrušiť cestu, agentúra zadržiava právo postupovať v súlade s pravidlami uvedenými v článku 9. tejto zmluvy. Pri zrušení rezervácie sa nevracia poplatok za zabezpečenie víz a cestovných dokladov ani v prípade, že je cestujúci poistený. Zaplatením poistenia stornovacích poplatkov v prípade zrušenia rezervácie cestujúci prenesie všetky svoje požiadavky na poisťovňu, ktorej poistnú zmluvu vlastní a agentúra sa zaručuje, že cestujúcemu zabezpečí všetky potrebné dokumenty potrebné na uskutočnenie pohľadávok cestujúceho voči poisťovni a ktoré súvisia s rezerváciou. Všetky ostatné podmienky poistenia sa nachádzajú pri poistnej zmluve a každému cestujúcemu odporúčame, aby si ich osobne prečítal.

 

11. Batožina

Cestujúci sú povinní dávať pozor na osobné veci , ktoré doniesli do rezervovaného ubytovania. Cestujúci je sám zodpovedný za krádež, stratu alebo poškodenie vecí ponechaných bez dozoru. Agentúra nezodpovedá za poškodenú, zničenú alebo stratenú batožinu, ako ani za krádež batožiny alebo drahocenností v ubytovacom objekte (odporúča sa prenájom trezoru ak je to možné alebo zaplatenie odhovárajúceho typu poistenia s pripoistením batožiny). Stratená batožina alebo jej ukradnutie je potrebné prihlásiť poskytovateľovi služieb ubytovania a príslušnej policajnej stanici.

12. Právo agentúry na zmeny a zrušenie

Agentúra si ponecháva právo zmeny rezervácie ak sa vyskytnú mimoriadne okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať, vyhnúť sa im alebo ich odstrániť (viď bod 2.). Rezervované ubytovanie je možné zameniť len pri predchádzajúcom oznámení cestujúcemu a to za ubytovanie takej istej alebo vyššej kvality a za cenu ubytovania, ktorú cestujúci potvrdil pri rezervácii. Ak je náhradné ubytovanie možné zabezpečiť len v objekte vyššej kategórie alebo za cenu o 15% drahšiu ako je cena zaplatenej rezervácie, agentúra si vyhradzuje právo vymáhania doplatku rozdielu ceny pri konzultácii s cestujúcim.

V prípade, ak nie je možné zaplatené ubytovanie zmeniť, agentúra si vyhradzuje právo zrušenia rezervácie po predchádzajúcom dohovore s cestujúcim  pred začiatkom konzumácie služieb a garantuje vrátenie celkovej zaplatenej sumy.

Cestujúci v prípade zrušenia rezervácie zo strany agentúry nemá právo žiadať o náhradu škody, agentúra je povinná vyplatiť len sumu rezervácie zaplatenú na účet agentúry.

Ak nie je možná adekvátna zmena v deň začiatku konzumácie služieb, agentúra sa bude snažiť poskytnúť informácie o možnom alternatívnom ubytovaní, ktorý nie je v ponuke agentúry a každopádne vrátiť cestujúcemu celú sumu rezervácie. 

 

13. Riešenie sťažností

Každý cestujúci má právo na sťažnosť pri neposkytnutí zaplatenej služby. Ak sú služby z ponuky nekvalitne poskytnuté, cestujúci je povinný hneď v deň príchodu  reklamovať nekvalitnú alebo chýbajúcu službu  a oznámiť to agentúre e-mailom  na info@adriagate.com alebo na telefónne číslo +385 (0)21 271 870.( pracovný čas zákazníckeho servisu ).

Cestujúci je povinný spolupracovať s poskytovateľom služieb a agentúrou s dobrým úmyslom, aby sa mohli odstrániť príčiny sťažnosti. Ak cestujúcu nie je spokojný so stavom ubytovania, a samoiniciatívne nájde iné ubytovanie, čím agentúre neposkytne šancu  odstrániť príčinu jeho nespokojnosti alebo mu ponúknuť náhradné ubytovanie, v takomto  prípade cestujúci nemá právo žiadať  vrátenie zaplatenej sumy a ani na žalobu za náhradou škody bez ohľadu na skutočnosť, či dôvody sťažnosti boli odôvodnené alebo nie. Taktiež, ak cestujúci na mieste neprijme ponúknuté riešenie sťažnosti, ktoré zodpovedá zaplatenej službe, agentúra nezohľadní jeho dodatočnú reklamáciu a nebude na ňu odpovedať.

Ak ani po intervencii agentúry problém nebude vyriešený, cestujúci je povinný najneskôr do 8 dní po návrate z dovolenky  poslať písomnú sťažnosť spolu so súvisiacimi dokumentmi a fotografiami, ktoré dokazujú príčinu reklamácie agentúre e-mailom na info@adriagate.com alebo poštou na jej adresu. Agentúra zoberie do úvahy iba úplne zdokumentované sťažnosti prijaté do 8 dní od skončenia rezervácie.Agentúra je povinná doniesť písomné riešenie na sťažnosť do 14 dní od jej prijatia. Agentúra môže predĺžiť lehotu riešenia sťažnosti z dôvodu zbierania informácií a preverovania dôvodu sťažnosti u poskytovateľa služieb o dodatočných 14 dní. Agentúra rieši len tie sťažnosti, ktorých príčinu nebolo možné odstrániť  priamo na mieste.

Kým trvá reklamačný proces spolu najviac 14 dní alebo 28 dní od prijatia písomnej sťažnosti, cestujúci sa bez odvolania zrieka posredovania inej osoby, arbitráži UHPA alebo inej inštitúcie, ako aj dávania informácií tretím osobám alebo médiám. Rovnako v tomto čase cestujúci sa vzdáva práva na súdnu žalobu. Najväčšia suma náhrady škody môže dosiahnuť sumu reklamovanej časti služieb a nemôže zahŕňať už konzumované služby alebo celkovú sumu rezervácie. Podľa zákona o turistických  prevádzkach sa týmto vylučuje právo hosťa na náhradu ideálnej škody. Ak cestujúci nie je spokojný s odgovorom organizátora pobytu a využíval služby agentúry, ktorá je členom UHPA a pridržiaval sa uvedených podmienok v súvislosti s riešením sťažnosti a disponuje celou potrebnou dokumentáciou, môže podať žalobu na arbitráž UHPA . V súlade s pravidlami o arbitráži, celý postup bude dokončený v priebehu jedného mesiaca. Pri tomto postupe buď organizátor pobytu bude súhlasiť s náhradou škody alebo sa cestujúci za nízke náklady presvedčí, že ani súdnou cestou,  ktorou má právo ďalej podávať žalobu, nemá vyhliadku na výhru sporu. Agentúra sa nepovažuje za zodpovednú za eventuálne klimatické podmienky, čistotu a teplotu mora, preplnené destinácie, ako aj za ostatné podobné situácie a udalosti, ktoré môžu spôsobiť nespokojnosť cestujúcich a netýkajú sa priamo kvality rezervovanej ubytovacej jednotky (naprzlé počasie, zle upravené pláže, preveľký nával, okradnutie alebo poškodenie majetku a pod.).

Ak cestujúci rezervovuje ubytovanie zo zvláštnej  “last minute” ponuky, potvrdením rezervácie  akceptuje všetky riziká tohto pobytu. Uvedený pobyt  zahŕňa nepredvídateľné okolnosti, na ktoré agentúra nemá vplyv a cestujúci v prvom rade kvôli zníženej cene  akceptoval ponuku a kvôli tomu nemá právo na sťažnosť voči agentúre. 

 

14. Ochrana osobných údajov

Cestujúci osobné údaje dáva dobrovoľne. Osobné údaje cestujúceho sú potrebné v procese realizácie požadovanej služby. Tieto údaje sa budú používať aj v ďalšej vzájomnej komunikácii. Agentúra sa zaväzuje, že osobné údaje cestujúceho nevyvezie z krajiny ani ich nedá tretej osobe, okrem prípadu realizácie požadovanej služby. Osobné údaje cestujúceho budú uchované v báze údajov v súlade s rozhodnutím vedenia o spôsobe zberu, spracovania a zachovania osobných informácii. Cestujúci dáva súhlas k používaniu osobných údajov na marketingové akcie agentúry.

 

15. Poznámka

Cestujúci potvrdením rezervácie a zaplatením zálohy alebo celkovej rezervácie potvrdzuje, že súhlasí s hore uvedenými podmienkami.

 

16. Príslušnosť súdu

Cestujúci a agentúra sa budú snažiť eventuálne spory pri aplikácii tejto zmluvy riešiť dohovorom a v opačnom prípade podliehajú rozhodnutiu príslušného súdu v Splite a príslušné je chorvátske právo.


Skvelé ponuky Chorvátska nájdete vo svojom inboxe!

Members of
Croatian National Tourist Board
Association of Croatian travel agencies
Travelife - Sustainability in tourism
Secure payment HTZ

eu logo
Hamag Bicro logo

All rights reserved © 2023