Všeobecné podmínky - ubytování v soukromí, agroturistika, hotely, vily, majáky

Všeobecné podmínky
Všeobecné podmínky - Pronájem automobilů

Všeobecné podmínky


1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb ubytování jsou součástí smlouvy nebo voucheru na služby mezi firmou Adriagate d.o.o., Velebitska 71, 21 000 Split, ID kod: HR-AB-22-060229413  (Dále v textu: agentura) a uspořadatele cestovaní (Dále v textu: cestující). Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují podmínky, kterýma agentura uzavírá smlouvu s dodavatelem cesty, které se liší, pokud jde o právní odpovědnost. Pro rezervace, kde kromě služby ubytování agentura organizuje také další služby nebo služby stejné zmluvním, smluvně vystupuje jako Organizátor, zatím co v ostatních případech vystupuje jako prostředník (prodej ubytování). Vše, co je uvedeno ve všeobecných podmínkách představuje právní závazek jak pro hosta tak pro agenturu.

2. Obsah nabídky

Agentura zajišťuje službu podle uveřejněných informací online platné v den potvrzení rezervace a dále podle popisu a termínu v souladu s potvrzenou rezervací, kromě v případě vyšší moci jako např. smrt nebo nemoc poskytovatele služby nebo jeho nejbližší rodiny, mimořádné okolnosti, které nelze předvídat ani eliminovat (přírodní katastrofy, jako zemětřesení, povodně, sanitární poruchy, požáry, sucha, války, stávky, teroristické činy a omezení vydaných státem-typu mobilizace, zákaz při výjezdu ze země).

3. Rezervace a placení

Dotazy a rezervace ubytování se přijímají elektronickou a telefonickou cestou, písemně neboosobně v pobočce agentury, stejně jako v kancelářích agentur, které jsou smluvními partnery.

Při provádění rezervace cestující potvrzuje, že byl seznámen s těmito všeobecnými podmínkami poskytování služeb ubytování, které předem pečlivě prostudoval, a že s nimi v úplnosti souhlasí. Tímto způsobem se vše, co je uvedeno v těchto všeobecných podmínkách, stává právním závazkem jak pro cestujícího, tak pro agenturu.

Agentura dává cestujícímu k dispozici odpovídající propagační materiály nebo program v tištěné nebo elektronické formě, předkládá mu všechny relevantní informace v souvislosti s cestováním a předává mu nebo ho odkazuje na všeobecné podmínky cestování, které jsou součástí této smlouvy a nabízí mu balíček cestovního pojištění a pojištění storna. Při rezervaci je cestující povinen uvést všechny údaje, které vyžaduje postup rezervace. Za rezervaci služeb je třeba zaplatit  akontaci, v závislosti na způsobu platby, a zbytek částky se platí nejpozději 30 dní před počátkem využívání služeb, pokud není uvedeno jinak v podmínkách, ve kterých je cestující informován při potvrzení objednávky.

Poznámka pro platbu bankovním převodem - tento způsob platby se vztahuje pouze na zahraniční klienty.

Bankovním převodem je nutné převést částku rezervace na devizové konto. Náklady banky odesílatele a banky příjemce hradí zákazník úplně.

Poznámka pro platbu kreditní kartou - všechny platby se provádějí v kunách.

Částka, která bude odečtena z Vaší kreditní karty, bude přepočtena podle směnného kurzu EUR/HRK chorvatské Národní banky platného v den zúčtování.

Vaše kreditní karta bude zatížena částkou vyjádřenou ve Vaší místní měně, a to dle směnného kurzu Vašeho kreditního institutu. V důsledku této směny je možný nepatrný rozdíl od původní ceny uvedené na naši webové stránce.

4. Pobytová taxa

Podle platného Zákona Republiky Chorvatsko o pobytové taxe je klient povinen zaplatit pobytovou taxu zároveň se zaplacením ubytovacích služeb. Pobytová taxa, předepsaná Zákonem Republiky Chorvatsko o pobytové taxe, obnáší od 3,00 do 10,00 kun na osobu a den pro dospělé osoby. Mládež 12-18 let platí 50% z uvedené ceny, děti do 12 let pobytovou taxu neplatí. Konkrétní výše pobytové taxy závisí na místě pobytu v Republice Chorvatsko a termínu pobytu.

5. Cena služeb

Cena ubytování v sobě zahrnuje základní služby tak, jak jsou uvedeny u ubytovací jednotky na rezervaci. Zvláštní služby jsou takové služby, které nejsou zahrnuty do ceny pobytu (a jsou popsány výrazem "podle dohody" nebo "doplňkové služby" a jsou uskutečnitelné na základě předběžného oznámení). Klient je platí zvlášť. Tyto služby je nutné si vyžádat při rezervování ubytovací jednotky.

U soukromého ubytování je v ceně obvykle zahrnuta spotřeba elektrické energie, vody a plynu. V ceně je také zahrnuto ložní prádlo, závěrečný úklid a další služby, které jsou uvedeny jako takové v jednotlivých popisech objektů. Cestující je povinen byt nebo rekreační dům před odjezdem uklidit, bez ohledu na závěrečný úklid ze strany hostitele. Závěrečný úklid ze strany  cestujícího zahrnuje mytí a stohování nádobí, odstranění odpadků a zametení všech místností tak, aby se objektposkytovatelům služeb vrátil upraven.

Hostitel zpravidla neposkytuje toaletní papír (s výjimkou hotelů).

Ceny pobytu jsou vyjádřeny v EUR. Agentura si ponechává právo na změnu uveřejněných cen. Cestujícímu, který zaplatil zálohu na určitou rezervaci, agentura ručí za cenu ubytování uvedenou v kalkulaci, na jejímž základě cestující zaplatil určitou výši zálohy. Pokud ke změně ceny dojde před zaplacením zálohy, agentura se zavazuje, že zpraví cestujícího o změně ceny. Smluvní strany se dohodly, že agentura má právo zvýšit ceny nejpozději 20 dnů před příjezdem, pokud po potvrzení rezervace přišla změna v kurzu smluvné měny. Cestující má právo zrušit rezervaci v případě, že zvýšení nákladů činí více než 10%. V tomto případě má nárok na vrácení již zaplacené ceny bez nároku na náhradu škody.

Ceny uvedené v našich nabídkách a programech jsou založeny na základě smlouvy s našimi partnery a nemusí se nutně shodovat s cenami na místě v zařízení, kde se cestující zdržuje, a případný rozdíl v ceně nemůže být předmětem reklamace.

Pokud do rezervované ubytovací jednotky přijede více osob než bylo napsáno v poukazu (voucheru), má poskytovatel služeb právo odmítnout ubytování předem nepřihlášených osob nebo přijmout všechny cestující s tím, že doplatí za předem nepřihlášené hosty přímo na místě. V tomto případě agentura nerespektuje žádné námitky cestujícího na kvalitu rezervovaného ubytování a služeb.

6. Kategorizace a popis služeb

Nabízené ubytovací jednotky jsou popsány podle oficiální kategorizace kompetentní instituce a na základě zjištění skutečného stavu ubytování v době uveřejnění. Standarty ubytování, stravování, služeb aj. se v různých místech a zemích liší a nejsou srovnatelné. Informace, které cestující obdrží na prodejním místě, nezavazují agentura ve větší míře, než informace, uveřejněné na stránkách www.adriagate.com 

7. Povinnosti agentury

Povinností  agentury je péče o vykonání služeb jakož i o výběru vykonavatele služeb a péče o práva a zájmy cestujícího v souladu s dobrými zvyklostmi, které jsou obvyklé v oblasti turistického ruchu. Agentura vykoná všechny své uvedené povinnosti v úplnosti a popsaným způsobem, kromě v mimořádných okolnostech (bod 2.), kdy bude postupovat tak, jak je to uvedeno v bodě 12.

8. Povinnosti cestujícího

Cestující je povinen:

 • - Mít platné cestovní dokumenty. Výdaje za ztrátu nebo krádež dokladů během cesty nese cestující.
 • - Dodržovat celní a devizní předpisy Chorvatské republiky, jakož i států, ve kterých pobývá během cesty.
 • - Cestující je povinen prověřit, jestli potřebuje vízum ke vstupu do státu, ve kterém je turistické středisko, v němž bude pobývat, nebo do sousedních zemí.
 • - Dodržovat domácí řád v pronajaté ubytovací jednotce a spolupracovat s poskytovateli služeb v dobrém úmyslu.
 • - Při příjezdu do pronajaté ubytovací jednotky předložit poskytovateli služeb voucher s přesně uvedeným počtem osob a druhem služeb, které jim musejí být poskytnuty (voucher, který obdržel e-mailem).
 • - zaplatit zůstatek ceny rezervace na místě v den příjezdu do ubytování, pokud si jako model platby vybral platbu v den příjezdu, v chorvatckých kunách. Cena v eurech bude přetvořena do chorvatských kun podle kurzu Chorvatské národní banky v den platby.
 • - Pokud cestující hodlá přijít se svým s domácím zvířátkem, musí to oznámit agentuře při dotazování, i když je to dovoleno podle popisu. Je nutné oznámit typ a velikost, a pokud domácí zvířata jsou povolena, neznamená to, že se mohou volně pohybovat vždy a všude.
 • - Pokud cestující plánuje příchod s více lidmi, než je uvedená kapacita, je povinnen to oznámit agentuře při poptávce o ubytování, i když je to nezletilé děti.

Možnost pobytu ve větším počtu osob závisí pouze na dobré vůli vlastníka a nevylučuje doplatek za dodatečné osoby. Neexistuje žádné pravidlo, podle kterého mohou nezletilé děti zůstat zdarma a bez předchozího upozornění v ubytování.

V případech nedodržení těchto povinností nese cestující výdaje a odpovídá za způsobenou škodu. Potvrzením rezervace se cestující zavazuje, že pokud způsobí jakékoliv poškození, zaplatí poskytovateli na místě způsobenou škodu.

9. Právo cestujícího na změny a zrušení rezervace

V případě, že chce cestující změnit nebo zrušit rezervaci provedenou na jeho žádost, musí to učinit písemně (e-mailem, poštou nebo faxem). Za změnu se považuje změna počtu osob nebo data počátku a/nebo konce využívání služby nejpozději 30 dní před počátkem využívání služeb. První změna rezervace bude, pokud je to možné, provedena bezplatně. Za každou další změnu rezervace budou účtovány poplatky za změnu ve výši 15 EUR za změnu. V případě, že změna rezervace není možná a cestující kvůli tomu zruší potvrzenou rezervaci, postupuje se podle níže uvedených podmínek zrušení rezervace. Změna ubytovací jednotky a každá změna uvnitř 30 dní před počátkem rezervace a během užívání rezervace se považuje za zrušení rezervace. V případě zrušení závazné rezervace (objednávky), je rozhodným okamžikem pro výpočet storno poplatků datum pracovního dne agentury, kdy agentura obdrží písemné zrušení rezervace. V případě, že bude žádost o zrušení doručena mimo pracovní dobu agentury, je rozhodným datem zrušení rezervace první následující pracovní den agentury.

Pokud cestující zruší rezervaci soukromého ubytování v průběhu 72 hodin od jejího zaplacení a je splněna podmínka, že do začátku konzumace služeb zůstává více než 31 dní, agentura po obdržení žádosti vrátí zaplacenou částku cestujícímu v průběhu následujících 7 pracovních dnů.

Pokud cestující požádá o změně počtu osob, data začátku a / nebo ukončení konzumace služby již potvrzené rezervace a změnu je možné zrealizovat, platí následující podmínky:

 • - Více než 30 dní před začátkem konzumace služby a částka rezervace je stejná nebo větší než původní, agentura účtuje pouze rozdíl v ceně
 • - Více než 30 dní před začátkem konzumace služby a částka rezervace je nižší než původní, agentura účtuje administrativní poplatek v hodnotě 25,00 EUR. Eventuální rozdíl v ceně bude hostům vrácen.
 • - Od 29 do 7 dnů před začátkem užívání služby a částka rezervace je stejná nebo větší než původní, agentura účtuje pouze rozdíl v ceně
 • - Od 29 do 7 dnů před začátkem užívání služby a částka rezervace by byla nižší než původní, agentura provede změnu rezervace podle žádosti cestujícího, ale částka rezervace zůstává nezměněna.
 • - Od 6 do 1 dne před začátkem konzumace služby změna rezervace není možné uskutečnit.

Pokud cestující požádá o změnu ubytovací jednotky ve stejném objektu a změnu je možné provést, agentura účtuje administrativní poplatek v hodnotě 25,00 EUR a eventuální rozdíl v ceně.

Pokud cestující požádá o změnu ubytovací jednotky v jiném objektu, taková změna se považuje za zrušení rezervace a platí níže uvedené podmínky zrušení rezervace.

Pokud žádané změny nelze provést a cestující na základě toho zruší rezervaci, platí níže uvedené podmínky zrušení rezervace.

V případě, že si host přeje přesunout rezervaci na jiný termín, hostu je za první změnu účtován poplatek 25 €.  Toto pravidlo platí pouze pro první změnu. Pokud host požaduje u stejné rezervace opětovné druhé posunutí termínu, poplatek bude vypočítán jako procento z celkové hodnoty rezervace. 

V případě, že cestující požádá o přesunutí rezervace na další rok bez zaplacení storno poplatku, a následně požádá o zrušení rezervace, bude mu vypočítaný větší storno poplatek.


Pokud zákazník požádá o změnu rezervace transfera do 48 hodin před příjezdem, a změnu lze uskutečnit, agentura účtuje administrativní poplatek ve výši 15 EUR, a případný rozdíl v ceně. Změny uvnitř 48 hodin hodin před začátkem nelze provést.

Soukromého ubytování

Storno podmínky pro rezervace ubytování v soukromí:

V případě zrušení fixně potvrzené rezervace soukromého ubytování, jsou náklady na storno následující: 

 • a. Za zrušení rezervace do 35 dnů před počátkem užívání služeb, neexistují žádné náklady na zrušení 
 • b. Za zrušení rezervace od 34-15 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 80% z celkové ceny rezervace.
 • c. Za zrušení rezervace od 14-0 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 100% z celkové ceny rezervace.
 • d. Za zrušení rezervace po výjezdu, nebo pokud se cestující nedostaví do rezervovaného ubytování se účtuje 100% částky z celkové ceny rezervace.
 • e. Za zrušení rezervace po výjezdu, nebo pokud se cestující nedostaví do rezervovaného ubytování se účtuje 100% částky z celkové ceny rezervace.

*Za každou zrušenou rezervaci ubytování účtuje Agentura administrativní poplatek ve výši 25 eur, tento poplatek se vztahuje pouze na bod b) těchto storno podmínek zrušení ubytování v soukromí.

Soukromého ubytování

Storno podmínky pro rezervace ubytování v soukromí zarezervované do 10. února 2021: 

V případě zrušení fixně potvrzené rezervace soukromého ubytování, jsou náklady na storno následující: 

 • a. Za zrušení rezervace do 30 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 15% z celkové ceny rezervace, nejméně 15 Eur.
 • b. Za zrušení rezervace od 29-15 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 50% z celkové ceny rezervace.
 • c. Za zrušení rezervace od 14-8 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 80% z celkové ceny rezervace.
 • d. Za zrušení rezervace od 7do 0 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 100% z celkové ceny rezervace.

Za každou zrušenou rezervaci ubytování účtuje Agentura administrativní poplatek ve výši 25 eur, s výjimkou bodu d) těchto storno podmínek zrušení ubytování v soukromí.

Hotelového ubytování

V případě zrušení fixně potvrzené rezervace hotelového ubytování, datum obdržení písemného zrušení představuje základ pro vyúčtování stornovacích poplatků následovně:

 • a. Za zrušení rezervace do 30 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 15% z celkové ceny rezervace, nejméně 15 Eur.
 • b. Za zrušení rezervace od 29-22 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 30% z celkové ceny rezervace.
 • c. Za zrušení rezervace od 21-15 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 50% z celkové ceny rezervace.
 • d. Za zrušení rezervace od 14 do 8 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 80% z celkové ceny rezervace.
 • e. Za zrušení rezervace od 7 do 0 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 100% z celkové ceny rezervace.
 • f. Za zrušení rezervace po výjezdu, nebo pokud se cestující nedostaví do rezervovaného ubytování se účtuje 100% částky z celkové ceny rezervace.

Vily

V případě zrušení fixně potvrzené rezervace vily, jsou náklady následující:

 • a. Za zrušení rezervace do 61 dnů před počátkem užívání služeb neexistují žádné náklady na zrušení.
 • b. Za zrušení rezervace od 60 do 0 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 100% z celkové ceny rezervace.

Vily

Storno podmínky pro vily pro rezervace zarezervované do 10. února 2021:

 • a. Za zrušení rezervace do 56 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 30% z celkové ceny rezervace.
 • b. Za zrušení rezervace od 55 do 43 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 50% z celkové ceny rezervace.
 • c. Za zrušení rezervace od 42 do 29 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 65% z celkové ceny rezervace.
 • d. Za zrušení rezervace od 28 do 16 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 90% z celkové ceny rezervace.
 • e. Za zrušení rezervace od 15 do 0 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 100% z celkové ceny rezervace.

Majáky

V případě zrušení fixně potvrzené rezervace majáky, jsou náklady následující:

 • a. Za zrušení rezervace do 40 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 10% z celkové ceny rezervace, a nejméně 15 EUR.
 • b. Za zrušení rezervace od 39 do 15 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 50% z celkové ceny rezervace.
 • c. Za zrušení rezervace od 14 do 0 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 100% z celkové ceny rezervace.

Transfer

V případě storna potvrzené rezervace transferu, účtují se následující poplatky:

 • a. V případě zrušení rezervace do 72 hodin před příjezdem bude účtován administrativní poplatek ve výši 15 EUR
 • b. V případě zrušení rezervace uvnitř 72 hodin před příjezdem, nebo v případě, že cestující se neobjeví na určeném místě, bude účtováno 100% z celkové ceny rezervace

Plavby lodí

V případě storna potvrzené rezervace plavby lodí, účtují se následující poplatky:

Podrobné podmínky ke zrušení každé plavby najdete u každé jednotlivé trasy na naši webové stránce.


Za každé zrušení rezervace agentura účtuje 25 Eur manipulační poplatek. V případě, že má cestující po zrušení objednávky právo na vrácení části zaplacené částky, agentura provede transakci ve lhůtě 45 dnů. Při zrušení rezervace, za kterou cestující agentuře uhradil pouze zálohu v hodnotě 25-30% z celkové hodnoty rezervace, a stornovací poplatky jsou vyšší než zaplacená částka, agentura bude cestujícímu fakturovat rozdíl mezi zaplacenou částkou a hodnotou stornovacích poplatků podle bodu 9. těchto všeobecných obchodních podmínek. Cestující je povinen uhradit fakturu ve lhůtě 14 dnů od jejího přijetí.


Pokud cestující musí zrušit rezervaci uvnitř 7 dní před počátkem služeb, nabízí mu agentura možnost, aby našel nového cestujícího/uživatele pro stejnou rezervaci, pokud je to možné (toto závisí i na konečném poskytovateli služeb). V tom případě agentura účtuje pouze skutečné výdaje způsobené záměnou cestujících. Nový uživatel rezervace přebírá všechny závazky z těchto všeobecných podmínek.

Pokud cestující do rezervovaného ubytování nedorazí do půlnoci v den počátku služeb a neohlásil se agentuře nebo poskytovateli služeb, považuje se rezervace za zrušenou, a poplatky za zrušení se účtují podle výše uvedeného. Pokud skutečně vzniklé výdaje za zrušení převyšují výše uvedené poplatky, vyhrazuje si agentura právo na vyúčtování skutečně vzniklých nákladů.

Agentura nenahrazuje cestujícímu výdaje vzniklé kolem získání cestovních dokladů nebo víz spojených s rezervací, kterou cestující ruší.

Zrušení charterové plavby a platební podmínky se mohou lišit od standardních podmínek pro zrušení plavby. Tyto storno podmínky budou zaslány klientům na vyžádání.


10. Cestovní pojištění

Ceny zájezdu nezahrnují «balíček» cestovního pojištění: pojištění nešťastné události nebo nemoci z cestování, pojištění poškození a ztráty zavazadel jakož i dobrovolné zdravotní pojištění.

Podepsáním Smlouvy o cestování, jejíž součástí jsou i tyto Podmínky se považuje, že byly cestujícím nabídnuta a doporučena dodatečná pojištění uvedená v předchozím odstavci. V případě, že cestující vyžaduje uvedená pojištění, může je uzavřít přímo u jednoho z pojistitelů nebo v agentuře, přičemž agentura působí pouze jako zprostředkovatel. Doporučujeme pozorně prostudovat pojišťovací podmínky před uzavřením.

Cena nezahrnuje cestovní pojištění proti stornu.

Jestliže se cestující při rezervaci domnívá, že by z určitých důvodů musel cestu zrušit, doporučuje agentura uzavření pojištění pro případ storna. Pojištění odstoupení od cesty nelze uzavřít dodatečně, nýbrž pouze v okamžiku provedení rezervace.

Jestliže cestující musí zrušit cestu a nemá uzavřeno cestovní pojištění pro případ zrušení cesty, vyhrazuje si agentura právo na platby podle pravidel stanovených v článku 9 této dohody. Při zrušení rezervace nebudou cestujícímu nahrazeny výdaje na získání víza nebo jiných cestovních dokumentů, a to i v případě, že má cestující uzavřeno pojištění pro případ zrušení. Zaplacením prémie pojištění pro případ storna, přenáší cestující veškeré své pohledávky na pojistitele, jehož podmínky cestující pro případ zrušení cesty akceptoval, a agentura se zavazuje obstarat a dodat cestujícímu veškeré dokumenty, které se k rezervaci vztahují a které jsou potřeba pro případ realizace pohledávek vůči pojistiteli. Všechna práva jsou v pojistné smlouvě a každému cestujícímu agentura doporučuje jejich řádné pročetení.

11. Zavazadla

Cestující jsou povinni se postarat o své věci, které byly vneseny do ubytování. Zavazadla se převážejí na riziko cestujících, a proto se doporučuje pojištění zavazadel u pojišťovny. Agentura neodpovídá za zničená nebo ztracená zavazadla, ani za krádež zavazadel nebo cenností v ubytovací jednotce (doporučuje se pronájem trezoru nebo platba pojišťovacího balíčku, kde se pojistí i zavazadla).Oznámení o poškozených nebo ztracených zavazadlech cestující podává poskytovateli služby a příslušné policejní stanici.

12. Právo agentury na změny a zrušení

Agentura se zavazuje zajistit cestujícímu ubytování v pronajatých kapacitách v rezervovaném termínu, kromě případů mimořádných okolností (válka, nepokoje, stávky, teroristické akce, sanitární poruchy, živelné katastrofy, intervence nadřízených orgánů apod.)

Agentura může navrhnout změny rezervovaného ubytování nebo zrušit pronajaté ubytovací kapacity zcela nebo částečně, pokud před nebo v době trvání dovolené vzniknou mimořádné okolnosti, kterým se nelze vyhnout ani je odstranit, a které kdyby vznikly v době zveřejnění a prodeje programu by byly oprávněným důvodem pro agenturu nezveřejnit nabídku a nepřijímat oznámení a potvrzení pronájmu předmětných ubytovacích kapacit.

Pokud cestující zaplatí rezervaci, kterou agentura nemůže splnit (on-line nebo podle chybné nabídky), nabízí se cestujícímu alternativa.Pokud má agentura možnost nabídnout cestujícímu alternativu, může se změna rezervovaného ubytování provést výhradně se souhlasem cestujícího. Nabídnutá alternativa musí být stejné nebo vyšší kvality než byla kvalita rezervovaného ubytování.

Pokud cestující přijme alternativu a pokud je dražší, je povinen zaplatit rozdíl, pokud je nabízená alternativa levnější, agentura cesrujícímu vrací rozdíl.

Agentura je povinna všechny své cestující, kteří zaplacením potvrdili svůj příjezd, informovat o změně rezervace nebo o výpovědi okamžitě po vzniku mimořádných okolností, a při nemožnosti nalezení alternativního ubytování jim vrátit nerealizovanou částku sníženou o administrativní výdaje agentury.

13. Řešení stížností

Každý cestující - držitel smlouvy - má právo na vznesení námitek pro nevykonané dojednané služby. Pokud jsou služby z nabídky nekvalitně vykonané může cestující vyžadovat poměrné odškodnění tak, že podá písemnou námitku agentuře e-mailem nebo telefonem. Cestující je povinen spolupracovat s poskytovatelem služeb a agenturou v dobrém úmyslu tak, aby byly odstraněny příčiny námitky.

Cestujícíje povinen spolupracovat s poskytovatelem služeb a agenturou s dobrým úmyslem,aby se mohli odstranit příčiny stížnosti. Pokud cestující není spokojen sestavem ubytování, a samoiniciatívne najde jiné ubytování, čímž agentuřeneposkytne šanci odstranit příčinu jeho nespokojenosti nebo mu nabídnoutnáhradní ubytování, v takovém případě cestující nemá právo požadovat vrácenízaplacené částky a ani na žalobu za náhradou škody bez ohledu na skutečnost ,zda důvody stížnosti byly odůvodněné nebo ne. Také, pokud cestující na místěnepřijme nabídnuté řešení stížnosti, které odpovídá zaplacené službě, agenturanezohlední jeho dodatečnou reklamaci a nebude na ni odpovědět.

Pokud ani po zásahu na místě nebyl problém odstraněn, je cestující povinnen nejpozději 8 dní po návratu z dovolené poslat písemnou námitku společně s doprovodnými dokumenty a fotografiemi, které dokazují základ námitky, agentuře e-mailem nebo poštou na její adresu. Agentura vezme v úvahu pouze zcela zdokumentované stížnosti přijaté ve lhůtě 8 dní po skončení rezervace.

Dokud rozhodovací řízení trvá, a to celkem nejvýše 14, respektive 28 dní po vznesení námitky, cestující se neodvolatelně vzdává prostřednictví jakékoliv jiné osoby, arbitráže UHPA (Spolek chorvatských CK) nebo jiné instituce, jakož i poskytování informací médiím. Stejně tak se v této době cestující vzdává práva na žalobu.

Nejvyšší náhrada za námitku může dosáhnout výši reklamované části služeb, ale nemůže zahrnovat již využité služby ani celkovou výši služeb. Tímto se vylučuje právo cestujícího na náhradu ideální škody. Agentura se nemůže považovat za odpovědnou za eventuální klimatické podmínky, čistotu a teplotu moře v destinacích a všechny ostatní podobné situace a události, které mohou způsobit nespokojenost cestujících a netýkají se přímo kvalit rezervované ubytovací jednotky (např. špatné počasí, špatně upravené pláže, velká vzdálenost veřejných pláží od ubytování, velké dopravní zácpy, krádež nebo poškození majetku apod.)Pokud se cestující rozhodne rezervovat speciální last minute, pak cestující přijme všechna rizika této cesty. Tyto cesty zahrnují nejisté skutečnosti, které agentura nemůže ovlivnit, a cestující se rohodl na cestu především vzhledem k příznivé ceně , a proto nemá právo na stížnost na agenturu.

14. Ochrana osobních údajů

Cestující osobní údaje předá dobrovolně. Osobní údaje jsou potřebné pro zpracování požadované služby a pro další komunikaci. Agentura souhlasí s tím, že nebudou osobní údaje cestujících vynášeny ze země nebo předány třetí osobě, s výjimkou pro účely provedení požadované služby. Osobní údaje budou uloženy v databázi, podle rozhodnutí vedení o způsobu shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů. Strana souhlasí s tím, že jeho / její osobní údaje mohou být použity pro propagační nabídky agentur. 

15. Poznámka

Cestující potvrzením rezervace a zaplacením zálohy nebo celkové částky potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami.

16. Příslušný soud

Cestující a agentura se budou snažit o vyřešení eventuálních sporů o aplikaci této Smlouvy dohodou, v opačném případě se podrobují rozhodnutí příslušného Obecního soudu ve Splitu a směrodatné bude Chorvatské právo. 


Skvělé nabídky Chorvatska najdete ve svém Inboxu!

Members of
Croatian National Tourist Board
Association of Croatian travel agencies
Travelife - Sustainability in tourism
Secure payment HTZ

eu logo
Hamag Bicro logo

All rights reserved © 2024